PRAK Monitorimi i tenderit emergjent të Komunës së Prizrenit për furnizim me material shpenzues sanitar për nevojat e shërbimeve shëndetësore për mbrojtje nga Covid-19. – PRAK

Monitorim në periudhën Qershor-Gusht 2020
Të gjeturat dhe rekomandimet nga monitorimi i tenderit emergjent të Komunës së Prizrenit për furnizim me material shpenzues sanitar për nevojat e shërbimeve shëndetësore për mbrojtje nga Covid-19.
Ky monitorim u zhvillua ne kuader te Projektit te USAID-it per Komuna Transparente, Efektive dhe
Llogaridhenese në Kosove.