PRAK Memberships – PRAK

European and international:

 

National:

  1. Këshilli Përgatitorë për themelimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore.
  2. Anëtarë në Bordin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore,
  3. Në Bordin Udhëheqës të Shërbimit Spitalorë Klinik Universitarë të Kosovës – SHSKUK,
  4. Bordi për Mbikëqyrje Etike dhe Profesionale në Ministri të Shëndetësisë,
  5. Komitetin e Auditimit të SHSKUK – së,
  6. Mekanizmi Koordinues i Kosovës MKK për HIV dhe TBC në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit Global,
  7. Grupii i Angofit për specializantët e mjekësisë familjare,
  8. Anëtarë në Grupet punues për plotësim/ndryshim Ligjesh dhe UA në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë,
  9. Komisione të tjera të rëndësisë më të vogël të cilat i garantohen me memorandumin e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe PRAK,

Arrayhttps://www.youtube.com/embed/GUGgzrzH7Kc