PRAK Konkurs pune – PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë me fitimin e grantit GrassRoots Action Support – GRASS, i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, në kuadër të projektit Rrugëtimi i grupeve të cenueshme nëpër shërbime shëndetësore”, shpall konkurs pune për:

Fascilitator Konkursi PRAK Fascilitator

Mobilizues Konkursi PRAK. Mobilizues