PRAK Complaint form – PRAK

Te dhenat personale

Për pacientin

Ju veproni si

Për ankuesin

Për çfare lloj ankesë bëhet fjalë?

Ndaj kujt drejtohet ankesa?

Për trajtimin

Ju lutem paraqitni letrat apo dokumentet relevante që kanë të bëjnë me ankesën
Kiwi standing on oval

Faleminderit per aplikimin