PRAK Konkluzionet dhe rekomandimet nga tryeza “Sigurimet shëndetësore po fillojnë” – PRAK

Më 1 nëntor 2017, PRAK Kosova, e mbështetur nga Solidar Suisse, ka organizuar tryezë me temë ”Sigurimet Shëndetësore po fillojnë?!” 2, me qëllim të diskutimit të mundësive dhe sfidave për implementimin e Sigurimeve Shëndetësore.

Tryeza ka qenë vazhdimësi e takimit të kaluar (dhjetor 2016), ku prej asaj kohe deri më tani nuk është zhvilluar ndonjë progres i madh sa i përket përgatitjeve për fillimin e implementimit të Sigurimeve Shëndetësore.

Në këtë tryezë pjesëmarrës kanë qenë përfaqësues të institucioneve relevante, si: Drejtori i AFSH-së, përfaqësues nga Kabineti i Kryeministrit, Banka Botërore, Komisioni PArlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, përfaqësues të FSSHK-së, njohës të skemës së Sigurimeve Shëndetësore, media dhe palë të tjera të interesit.

Në këtë link janë të përfshira konkluzionet dhe rekomandimet e dalura nga tryeza:

KONKLUZIONE-DHE-REKOMANDIME-PRAK KOSOVA